Noordelijk
Bach
Consort

Over ons

Contactgegevens secretariaat

secretarisnoordelijkbachconsortDit e-mailadres is wordt beschermd tegen automatische verzamelmethodes. Als het niet goed wordt weergegeven (en u ziet deze tekst), dan ondersteunt uw browser geen stylesheets., p/a Meentweg 15, 9756 TB Glimmen

RSIN: 8166.47.021

Het Noordelijk Bach Consort heeft in oktober 2022 een ANBI status aangevraagd. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitleg hierover vindt u op de site van de belastingdienst

Doelstelling van het Noordelijk Bach Consort

De stichting heeft ten doel: het uitvoeren van werken, met name cantates, van componist Johann Sebastian Bach en van zijn tijdgenoten en het beheren van partituren, alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting legt zich toe op de barokke uitvoeringspraktijk. De stichting streeft naar kwalitatief hoogwaardige concerten en een goede sfeer en onderlinge relaties tussen de deelnemers.

De stichting streeft bij de uitvoering van werken naar een thematische samenhang waarbij de cantates van Bach worden gecombineerd met muziek van minder bekende tijdgenoten, opdat ook deze muziek voor het voetlicht wordt gebracht en het publiek kennismaakt met onbekende barokcomponisten.

De stichting streeft ernaar als solisten afwisselend ervaren professionals en jonge talentvolle zangers en instrumentalisten uit het noorden in te zetten, opdat ook aan laatstgenoemden op deze wijze een podium kan worden geboden.

Beleidsplan 2022 op hoofdlijnen

Tweemaal per jaar hebben we een project. Zowel de wereldlijke als de geestelijke cantates van Bach en tijdgenoten en ook andere koor- en orkestwerken staan op het programma. Bij de programmering wordt altijd gezocht naar een thematische samenhang. Met regelmaat worden bijzondere projecten uitgevoerd die of van Bach zelf zijn of van tijdgenoten die aan Bach gerelateerd zijn. We streven ernaar om onze concerten op barokwijze ten gehore te brengen. Dit realiseren we onder andere door waar mogelijk het spelen op ‘oude’ instrumenten. Bij de keuze voor de orkest- of koorrepetitor wordt gezocht naar een barokspecialist. Alle uitvoeringen zijn in concertvorm en niet als onderdeel van kerkdiensten. De meeste uitvoeringen vinden plaatsen in historische gebouwen in de noordelijke provincies. Iedere uitvoering wordt voorafgegaan door een periode van tenminste vijf repetities, bij voorkeur op de zondagmiddag. In elk project is ook een workshop/repetitiedag.

Financieel kaderstellend voor de uitvoeringen blijft dat de kaartverkoop, de eigen bijdragen van deelnemers (per project), de donaties en de inzet van vrijwilligers/deelnemers bij de organisatie voldoende zijn om een sluitende begroting te creëren. Op dit moment is dit echter niet voldoende. Subsidiëring en sponsoring blijven voorlopig noodzakelijk om financieel hoogwaardige projecten te kunnen financieren.
Alle deelnemers doen geheel vrijwillig mee en betalen een eigen bijdrage om aan het project deel te kunnen nemen. Geen van de orkest- en koordeelnemers verdient inkomsten aan de projecten. Ook alle bestuurs- en commissieleden verrichten hun taken op volledig vrijwillige basis. Alleen de dirigent, een evt. orkest-/koorcoach en de solisten zijn professionals en worden volgens een contract betaald.

Het ensemble (koor en orkest) bestaat uit goede amateurs. Solisten zijn afwisselend ervaren professionals en jonge talentvolle zangers en instrumentalisten. Aangezien het NBC steeds mag rekenen op een subsidie van de gemeente Groningen, naast andere fondsen die het ensemble regelmatig ondersteunen, geeft het NBC altijd minstens één concert per seizoen in
Groningen-Stad. Regelmatig geeft het ensemble concerten op locaties in de provincie Groningen en Drenthe, maar ook bij gelegenheid in Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Het is gebleken dat een originele programmering een aantrekkingskracht heeft op ensembledeelnemers, publiek en subidiënten. Er zijn veel muziekaanbieders in Groningen. Door ons te richten op minder bekende werken, originele combinaties van werken, in te spelen op eventuele actualiteit en te variëren in koor-orkestwerken, koorwerken en orkestwerken al of niet met zang- en instrumentele solisten kunnen we blijvend publiek aan ons binden. Sterke kanten van het eigen ensemble dienen optimaal te worden benut (bijv. zangers/instrumentalisten die solo's op zich kunnen nemen).

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Jan-Joost van Walsum
secretaris: Annelies Bollen
penningmeester: Brant Vlasma
lid artistieke commissie: Rigobert van Zijl

Naast het bestuur is er een artistieke commissie die verantwoordelijk is voor een meerjarig programmavoorstel dat concreet ieder half jaar wordt uitgewerkt. De voorstellen voldoen aan het artistieke beleid en aan overige niet-artistieke randvoorwaarden die door het bestuur kunnen worden gesteld. De artistieke commissie geeft het bestuur advies ten aanzien van de programmering. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de programmakeuze.

Financiele verantwoording

Resultatenrekening Noordelijk Bach Consort 2020

Ontvangsten: Uitgaven:
Contributies € 4865,00 Huur repetitieruimte € 150,00
Donaties € 1631,00 Teruggave subsidies € 1640,00
Bladmuziek € 286,98 Bladmuziek/kopiëren € 774,54
Concert voorjaar € 559,00 Bankkosten € 159,02
Subsidies € 4711,06 Website € 24,20
Concert voorjaar € 4873,03
Concert najaar € 6643,61
Koffie/thee repetities € 58,02
Overige kosten € 539,65
Resultaat € -2809,03
Totaal €12053,04 Totaal €12053,04

Balans 2020

31-12-2020

ING rekening €11273,55 Concert najaar € 500,00
Subsidie € 1600,00
Totaal € 12873,55 Eigen vermogen €12373,55

Resultatenrekening Noordelijk Bach Consort 2021

Ontvangsten: Uitgaven:
Contributies € 3910,00 Huur repetitieruimte € 750,00
Donaties € 285,00 Bladmuziek/kopiëren € 174,42
Bladmuziek € 121,95 Bankkosten € 171,25
Concert najaar € 4382,43 Website € 48,40
Subsidies € 4789,00 Concert najaar €13352,43
Overige inkomsten € 608,85 Koffie/thee repetities € 174,65
Jubileummagazine NBC € 2783,00
Overige kosten € 1382,14
Resultaat € -4266,06
Totaal €14097,23 Totaal €14097,23

Balans 2021

31-12-2021

ING Rekening € 6534,49
Subsidie € 5000,00
Totaal €11534,49 Eigen vermogen €11534,49

Historie

Het Noordelijk Bach Consort werd in 1996 opgericht met als doel het uitvoeren van cantates van Johann Sebastian Bach. Eerste dirigent en mede-oprichter was Hans Torringa. Na zijn overlijden is hij – na een overgangsfase – opgevolgd door David van Rooijen. In 2016 is David van Rooijen opgevolgd door Benjamin Bakker. In het najaar van 2022 start Wolfgang Lange als dirigent van het NBC. Naast de vaste dirigent werkt het ensemble ook regelmatig met een orkestcoach. In de afgelopen jaren waren dat Lidewij van der Voort, Elin Erikson, Veronika Skuplik en Hanneke Wierenga.

In seizoen 2021-2022 bestond het NBC vijfentwintig jaar. Naast een feestelijke uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach heeft het ensemble in het voorjaar van 2022 een korte, succesvolle tournee gemaakt naar Lübeck en Lüneburg.

nieuwsbrief

Meld u aan voor
de nieuwsbrief van het
Noordelijk Bach Consort.

Bestel tickets

NBC op Facebook